Wyjaśnienie rozliczenia mediów wrzesień 2021

Szanowni Państwo,

w związku z pytaniami mieszkańców budynku, które pojawiły się po ostatnim rozliczeniu mediów Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Tęcza” przekazuje Państwu wyjaśnienia odnośnie najczęściej poruszanych kwestii.

W maju br. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 868), która zmieniła również art. 45a Prawa energetycznego implementując postanowienia art. 9a –11a Dyrektywy 2018/2002/UE w sprawie efektywności energetycznej w myśl której nałożony został obowiązek montażu urządzeń do rozliczania kosztów ogrzewania czyli ciepłomierzy lub podzielników ciepła. W związku z powyższym na przełomie września i października zeszłego roku przygotowując się do zapowiadanych zmian Spółdzielnia przystąpiła do wymiany urządzeń pomiarowych centralnego ogrzewania. Zmiana sposobu obliczania zużytego ciepła wiązała się również ze zmianą jednostki rozliczeniowej, którą posługuje się Spółdzielnia w celu podziału kosztów. Poprzednie sezony grzewcze rozliczane były na podstawie odczytów przepływomierzy (m3) liczących przepływ czynnika grzewczego przez instalację centralnego ogrzewania w lokalu. Takie rozwiązanie, które pierwotnie zastosowane było w budynku jest bardzo rzadko spotykane, a także sprzeczne z nowymi regulacjami.

Zastosowane obecnie w budynku Spółdzielni ciepłomierze przeliczają na podstawie przepływu oraz różnicy temperatury czynnika grzewczego ilość energii cieplnej (GJ), która została wydatkowana na potrzeby ogrzania lokalu. Jesteśmy przekonani, że po obecnym okresie przejściowym (zmiany systemu rozliczania) zaliczki w kolejnych okresach będą trafniej oszacowane i będą realnie odpowiadać zapotrzebowaniu energetycznemu poszczególnych lokali co pozwoli uniknąć znacznych dopłat lub nadpłat przy kolejnym rozliczeniu.

Kolejną kwestią jest rozliczanie ogrzewania nie w okresach półrocznych jak miało to miejsce dotychczas, a w ujęciu sezonowym od lipca do końca czerwca. Z uwagi na fakt, że pierwsze
i drugie półrocze znacząco różni się pod względem zapotrzebowania energetycznego – rozpoczęcie sezonu przeważnie ma miejsce w połowie października (2,5 miesiąca do końca roku),
a zakończenie w połowie maja (4,5 miesiąca w tym najzimniejsze miesiące styczeń i luty) przy systemie rozliczania C.O. w okresach półrocznych częstym zjawiskiem były pojawiające się
w pierwszym półroczu znaczne niedopłaty oraz nadpłaty po rozliczeniu na koniec roku. W związku z powyższym Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zmianie zapisów regulaminu rozliczania mediów
i wprowadzeniu rozliczenia C.O. w ujęciu rocznym za cały sezon grzewczy. Dzięki powyższym działaniom możliwe stało się dokładniejsze dopasowanie wysokości comiesięcznych zaliczek aby uniknąć w przyszłości znaczących różnic przy rozliczeniach. Informacje o nowym wymiarze zaliczek opartych o zużycie w ostatnim okresie rozliczeniowym niebawem zostanie do Państwa dostarczone.

Kolejną zmianą, która pojawiła się w ostatnich rozliczeniach jest wyodrębnienie kosztów stałych centralnego ogrzewania. Koszt ten w tym konkretnym rozliczeniu ujęty jest jednorazowo za cały okres grzewczy. W kolejnych okresach tak jak i zaliczka na C.O. ( koszty zmienne) rozbita będzie na zaliczki miesięczne.

Koszty stałe są to koszty dostarczenia ciepła do budynku niezależne od jego zużycia. Najprościej zobrazować to jako opłata za gotowość do dostarczenia ciepła, czyli gwarancja, że po odkręceniu termostatu to ciepło w lokalu się po chwili pojawi. W obowiązującym dotychczas sposobie rozliczania koszty stałe rozliczane były w korelacji ze zużyciem wskazanym na przepływomierzu w danym lokalu, a więc wyliczona cena za jedną jednostkę rozliczeniową (m3) zawierała także koszty stałe co wiązało się z tym, że lokale niezamieszkałe, które nie wykazywały zużycia w kosztach tych nie uczestniczyły. Koszt stały w przypadku ostatniego okresu grzewczego stanowił 29% całkowitej sumy kosztów ogrzewania. Obecny sposób podziału kosztów zakłada rozliczenie kosztów stałych – niezależnie od zużycia ciepła w lokalu, względem powierzchni oraz kosztów zmiennych zgodnie ze zużyciem wskazanym na ciepłomierzu. Tym samym lokale niezamieszkałe oraz lokale które nie wykazywały zużycia licznikowego również uczestniczą
w corocznych kosztach ogrzewania.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kierowanie ich na adres e-mail Spółdzielni – sbmtecza@vp.plZ poważaniem

Zarząd SBM Tęcza