Ogłoszenie Konkursowe - Modernizacja dźwigu.

Ogłoszenie Konkursowe - Modernizacja dźwigu.

O G Ł O S Z E N I E

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POBRANIA Z ZAKŁADKI PRZETARGI.

Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa „Tęcza”

ul. 1-go Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa

ogłasza pisemny konkurs ofert na wybór wykonawcy:

Modernizacja dźwigu osobowego o nr fabr. D8NE0273 nr ew. 312703588 zainstalowanego w klatce III w budynku mieszkalnym przy ul. 1-go Sierpnia 36B w Warszawie.


1. Wszelkie dokumenty związane z konkursem ofert są dostępne po

wcześniejszym zgłoszeniu na adres e-mail: sbmtecza@vp.pl


2. Do kontaktu z Oferentami od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia
31.03.2023r. w godzinach 9.00 – 14.00. upoważniony jest:

Pan Tadeusz Krupiński tel 797107877oraz Pani Krystyna Bogusz

Tel. 505 577 718


3. Zamknięte i zapieczętowane koperty zawierające oferty

należy złożyć w Ochronie Budynku lub pocztą do dnia 19.05.2023r

do godz. 1400


4. Termin otwarcia ofert w siedzibie Spółdzielni dnia 20.05.2023r.

o godzinie 1800 bez udziału oferentów.


5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu

bez podania przyczyn.

Zarząd SBM „Tęcza”.